Nowości
Strona Główna

ADAPTEQ ENGINEERING jest konsultingową firmą inżynierską,
działajacą nieprzerwanie od 1995 roku.


ADAPTEQ ENGINEERING
 łączy w spójną całość interdyscyplinarną wiedzę, doświadczenie i zapał naszych inżynierów, dostarczając Klientom najwyższej próby usługi doradcze, badawczo - rozwojowe i inwestycyjne.

FIRMA działa w kilku różnych obszarach:

  1. Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (Project Management) w budownictwie kubaturowym, infrastrukturalnym i przemysłowym. W tych projektach ADAPTEQ ENGINERING występuje jako Inżynier KontraktuInwestor Zastępczalbo jako podmiot  wykonujący Kompleksowy Nadzór Inwestorski
  2. Partnerstwo w rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych, transfer i adaptacja technologii.
  3. Projektowanie budowlane i procesowe
  4. Kompleksowe wsparcie inwestorów instytucjonalnych i prywatnych w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), obejmujące głownie:

a)    Farmy (elektrownie) fotowoltaiczne i hybrydowe oraz magazyny energii elektrycznej (audyty techniczneplanowanie, projektowanie, nadzór budowy)

b)    Systemy wytwarzania  czystego wodoru  z wykorzystaniem energii elek­trycznej pochodzącej  z OZE

c)    bloki i zespoły kogeneracyjne / multigeneracyjne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

ADAPTEQ ENGINEERING zatrudnia doświadczony personel o zaawansowanych, teoretycznych i praktycznych kompetencjach w dziedzinie  fotowoltaiki oraz dysponuje nowoczesnym laboratorium pomiarowym do badań modułów i systemów fotowoltaicznych, co pozwala na szybką ocenę zastosowanych rozwiązań technicznych i jakości elementów wykorzystanych do budowy elektrowni. Nasze usługi koncentrują się na maksymalizacji długookresowej wydajności elektrowni, prowadząc m.in. do znaczącego skracania okresu zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

 Na zdjęciu powyżej: farma PV o  mocy 2,7 MWp zbudowana z udziałem ADAPTEQ ENGINEERING jako Inżyniera Kontraktu

OFERUJEMY naszym Klientom kompletny pakiet usług i działań gwarantujących zdecy­do­­wane zmniejszenie zużycia energii w budynkach biurowych, wszelkich obiektach uży­teczności publicznej (np. szpitale, baseny kąpielowe), instalacjach infrastrukturalnych (oświetlenie ulic) i instalacjach przemysłowych.

 ADAPTEQ ENGINEERING  uczestniczy w wielu programach koncentrujących się na wprowadzaniu skutecznych rozwiązań  w zakresie szeroko rozumianego poszanowania energii. Ściśle współpracujemy z Polskim Towarzystem Fotowoltaiki (PV Poland).

ADAPTEQ ENGINEERING rozumie swoją rolę jako partner starannie spełniający specy­ficz­ne potrzeby Klientów na wszystkich etapach realizacji inwestycji, zarówno w zakresie rozwiązań technicznych i organizacji procesów inwestycyjnych, jak i w zakresie mini­ma­lizacji ryzyka oraz działań nadzorczych i kontrolnych, mających na celu uzyskanie wyma­ganych parametrów technicznych oraz spełnienie wymagań projektowych.


ZAPRASZAMY !