Nowości
Oferta


Powyżej zdjęcia wybranych obiektów wybudowanych pod nadzorem ADAPTEQ ENGINEERING (Inżynier Kontraktu)

OFERTA 

W czasie ponad 25-letniej działalności stworzyliśmy i stale rozwijamy  bazę zaawansowanej wiedzy. Skupiliśmy zespół blisko siedemdziesięciu  współpracujących z nami , doświadczonych inżynierów różnych specjalności, zyskując atuty gwarantujące najwyższą jakość oferowanych usług.

ADAPTEQ ENGINEERING wykonuje usługi  na terenie całego kraju, wykorzystując sprawdzoną kadrę lokalnych specjalistów, pracujących pod stałym nadzorem doświadczonej kadry Menadżerów Projektów, zatrudnionych w Centrali firmy.

OFERUJEMY pełny zakres usług inżynierskich obejmujący: prace koncepcyjne, audyty, studia wykonal­noś­ci, projektowanie budowlane i procesowe, transfer i adaptację techno­logii, organizację dostaw, zastęps­two inwestycyjne i nadzory inwes­torskie, zarządzanie robotami budowlanymi, badania, oceny oraz optymali­zac­ję kosztów budowy i eksploa­tacji obiektów.

Wieloletnie doświadczenie i bezpośredni dostęp do mię­dzynarodowego know-how poz­wala nam skutecznie wspierać Klientów na każdym etapie In­wes­tycji.

GWARANTUJEMY: 

 • indywidualne podejście do każdego Klienta
 • rozumienie potrzeb Klienta
 • interdyscyplinarny zespół doświadczonych doradców, konsultantów i ekspertów
 • powszechne stosowanie Klauzuli Etycznej i zasady Dobrych Praktyk 

Aktywność ADAPTEQ ENGINEERING koncentruje się na doradztwie, projektowaniu i pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego w zakresie :

 • budowy i maksymalizacji długookresowej wydajności instalacji i dużych farm fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej oraz  instalacji do wytwarzania i wykorzystania czystego wodoru
 • budowy  innych źródeł energii odnawialnej, takich, jak: biogazownie, systemy kolektorów słonecznych, różnorodne systemy hybrydowe,
 • złożonych przedsięwzięć architektoniczno – budowlanych (np. szkoły, szpitale, pływalnie, stadiony sportowe),
 • obiektów i instalacji przemysłowych oraz  obiektów laboratoryjnych,  
 • inwestycji infrastrukturalnych , w tym oświetlenia ulic, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,  sieci i systemów teleinformatycznych, SCADA itp.
 • budowy ciepłowni i elektrociepłowni, systemów kogeneracyjnych i multige­neracyjnych, w tym  m.in. instalacji do termicznej utylizacji odpadów
 • działań nakierowanych na minimalizację zużycia energii w obiektach budowlanych i instalacjach przemysłowych / technologicznych, obejmujących projektowanie i nadzorowanie budowy obiektów tzw. „zero energetycznych”

Nasi Klienci to głównie: samorządy różnych szczebli, firmy deweloperskie, szpitale, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa produk­cyj­ne i usługowe oraz inwestorzy i wykonawcy działający w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZO)

Od 2010 roku w ramach naszej struktury wyodrębnione zostało Biuro Techniczne Fotowoltaiki  ADAPTEQ,  w którym wysokiej klasy specjaliści z pracują m.in. nad wyko­rzys­taniem sztucznej inteligencji (AI) do  maksymalizacji wydajności elektrowni foto­wol­taicznych oraz wypracowaniem metodologii i skutecznych procedur weryfikacji jakości projektów, robót i materiałów dla istniejących i nowobudowanych elektrowni PV  o skali przemysłowej.

Jeśli planująi Państwo inwestycję budowlaną, infrastrukturalną czy szeroko rozumianą inwestycję przemysłową albo zakup, adaptację i  wdrożenie nowoczesnej technologii 
- to właśnie 
ADAPTEQ ENGINEERING 
jest odpowiednim partnerem.

ZAPRASZAMY !