Nowości
Referencje
REFERENCJE

Wybrane projekty inwestycyjne zrealizowane pod nadzorem ADAPTEQ ENGINEERING

                   
                        Lokalizacja,  nazwa i parametry inwestycji

Funkcja pełniona przez ADAPTEQ ENGINEERING 

1

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,4 MWp w miejscowości Rossosz (Dolina Zielawy).  Część macierzy PV wykonana z wykorzystaniem  eksperymentalnych  paneli cińkowarstwowych.
Wartość  inwestycji:  7 256576,08 PLN

Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski

2

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 998 kWp zbudowana na wysypisku odpadów w gminie Ustronie Morskie wraz  z przyłączem SN i linią telekomunikacyjną . 
Wartość inwestycji: 9 323 400,00 PLN

Kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski

3

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie k. Żar, przepustowość: 72000 Mg/rok, Wartość inwestycji: 128 126 726,49 PLN

Inżynier Kontraktu Budowa  zrealizo­wana w oparciu o "żółty”  FIDIC

4

Budowa Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych. Na zdjęciu montaż lustra mikrofalowego w komorze bezechowej. Obiekt o szczególnym stopniu skomplikowania i bardzo wysokich wymaganiach technicznych.Wartość inwestycji: powyżej 50 000 000,00 PLN

Inżynier Kontraktu

5

Budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Na dachu zainstalowano 6 małych turbin wiatrowych o różnych konstrukcjach i łącznej mocy 20 kW . System klimatyzacji z wykorzystaniem gazowej pompy ciepła,  z  pionowymi wymienni­kami gruntowymi. Wartość  inwestycji: 35 316 330,65 PLN

Inżynier Kontraktu

6

Budynek Laboratorium „Tech- Safe- Bio” Central­nego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP- PIB) w War­sza­wie. W obiekcie zainstalo­wa­no m.in. nowo­czesną komorę  bezechową do badań EMC oraz laboratorium pomiarów  wielkości akustycz­nych. Pu=   5883 m2; Wartość inwestycji: 31  764 887,50 PLN

Inżynier Kontraktu
7

Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budow nictwa wysoko energo­oszczędnego w No­wym Dworze Mazowiec­kim. Na dachu - elektrownia fotowoltaiczna o mocy 144 kWp. Żaluzje okienne z ogniwami fotowoltaicznymi (BIPV)
Powierzchnia użytkowa: 4558,5 m2 kubatura: 37344,7 m3;   
Wartość inwestycji: 18.988.740,00 PLN.

 

 Kompleksowy wielobranżowynadzór inwestorski8

Budowa gazowej elektrowni kogeneracyjnej w Mińsku Mazowieckim. Elektrownia wypo­sażona  w 2 zasilane gazem zespoły kogene­racyjne, każdy o 3376 kVA mocy elektrycznej i 3200 kW mocy cieplej oraz aku­mulator energii cieplnej o pojemności 250  m3. Wartość inwestycji: 30 743 850,00 PLN.

 

Inżynier kontraktu

9

Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp + generator  wiatrowy 20 kW na zrekultywo­wanym wysypisku odpadów.
Wartość inwestycji: 4 680 000,00 PLN

Nadzór inwestorski w branżach elek­trycz­­nej i telekomu­ni­­ka­cyjnej

10

Farma fotowoltaiczna o mocy 2,7 MWp w Warszawie, ( wyposażona w innowacyjny system AI do bieżącej analizy wydajności) i zarządzania pełnym cyklem życia

Inżynier Kontraktu, realizacja  w oparciu o "żółty”  FIDIC